Sivil Savunma Uzmanlığı

Sivil Savunma Uzmanlığı

Seferberlik ve Savaş Halinde Önceden Alınacak Tedbirler

 Seferberlik ve Savaş Halinde Önceden Alınacak Tedbirler
    7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre askerlikle ilgili olmayan ve kendisine milli savunma ile ilgili diğer kanunlarla herhangi bir görev veya yükümlülük verilmemiş olan 15-65 yaş arasındaki kadın ve erkek bütün yurttaşlar sivil savunma teşkilatında kendilerine verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülerin miktarı ihtiyaca göre Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce tespit olunur. Kendisine yükümlülük verilen yurttaşlar her yıl görevleriyle ilgili sivil savunma eğitim ve tatbikatlarına düzenli bir şekilde katılırlar ve göreve hazır hale getirilirler. Bu yükümlüler, bir seferberlik ve savaş halinde veya bir afette sivil savunma hizmet servislerinde görev yaparak can ve mal kurtarmak suretiyle bizzat kendisine, ailesine ve halka hizmet yapmış olacaklardır. Sivil Savunmada yükümlülük verilen yurttaşlar meslek, sanat, iş ve kabiliyetlerine, yaş ve sağlık durumlarına göre sivil savunma hizmet servislerine ayrılırlar. Bu yükümlüler, ayrıldıkları hizmet grubuna göre kurtarma, ilk yardım, sosyal yardım ve yangın söndürme hizmetleri ile elektrik, su, gaz, kanalizasyon, PTT tesislerinin onarım ve bakım işlerini yapacaklardır. Ayrıca halk, oturdukları binalarda ve çalıştıkları işyerlerinde düşman saldırıları ve afetlere karşı sivil savunma bakımından gerekli tedbirlerin alınması, çıkacak yangınların söndürülmesi, kurtarma ve ilk yardım işlerinin yapılması için buralarda oturanlar arasında işbölümü yaparak bina koruma personelini seçerler. Bina koruma personeli 1 bina koruma amiri (ile ki bunların apartman yöneticileri olması gerekir.) itfaiyeci, hastabakıcı, kurtarıcı ve sığınak amirinden oluşur. Bu görevliler, ihtiyaç duyulduğunda gerekli malzemeleriyle birlikte görev yapacaklardır. Sivil Savunma yükümlüsü olmanın dışında, ani bir düşman taarruzuna veya diğer tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olunması ve bazı önemli tedbirlerin alınması gerekir. Her ailenin ve ferdin kendi hayatını korumak için gereken tertibat ve malzemeyi kendi imkanları ile sağlaması, bir felaket halinde nasıl hareket edileceğini bilmesi, canını ve malını koruması için aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanması zaruridir.

    . İKAZ VE ALARM İŞARETLERİNİ ÖĞRENİNİZ.
    · HABERSİZ ANİ TAARRUZA HAZIR OLUNUZ.
    · SIĞINAK VE SIĞINMA YERİ HAZIRLAYINIZ.
    · GİZLEME KARARTMAYA HAZIRLIKLI OLUNUZ.
    · YANGINLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLUNUZ.
    · İLK YARDIM KURALLARINI ÖĞRENİNİZ.
    · YİYECEK VE İÇECEKLERİNİZİ UYGUN ŞARTLARDA SAKLAYINIZ.
    · BİNA KORUMA PERSONELİNİZİ SEÇİNİZ.
    · KLASİK VE NÜKLEER SİLAHLARA KARŞI KORUNMAYI ÖĞRENİNİZ.
    · KİMYASAL SİLAH MADDELERİNE KARŞI KORUNMAYI ÖĞRENİNİZ.
    · FERT VE AİLECE KORUNUNUZ.

B.HALK TARAFINDAN KURULACAK TEŞKİLAT

    1.CADDE VE SOKAK KILAVUZLARI


    Düşman taarruzlarına karşı kendi bölgelerinde Sivil Savunma ile ilgili her türlü bilgilerin tespiti ve halka ait hizmetlerde korunma kılavuzlarına yol göstermek amacıyla o cadde ve sokakta oturanlar arasında birer cadde veya sokak kılavuzu ve birer de yedeği seçilir.

    2.BİNA KORUNMA PERSONELİ


    6/3150 sayılı Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğüne göre; binalarda ve işyerlerinde düşman saldırıları ve afetlere karşı sivil savunma bakımından gerekli tedbirlerin alınması, çıkacak yangınların söndürülmesi, kurtarma ve ilk yardım işlerinin yapılması için buralarda oturanlar arasında işbölümü yaparak bina korunma personeli seçilir. Bina korunma personeli; bir bina korunma amiri ile nüfus miktarına göre seçilecek olan itfaiyeci, hastabakıcı, kurtarıcı ve sığınak bulunan yerlerde sığınak amirinden ibarettir. Nüfusa göre en az olarak seçilecek olan korunma personeli miktarları aşağıdaki cetvele göre tespit edilir.

    Bina korunma amiri, binada oturan kişiler tarafından seçilir, genellikle apartman yöneticileri tercih edilir. Diğerleri bina amiri tarafından seçilir. Bina korunma personeli; il, ilçe ve daire ve müesseselerdeki sivil savunma servislerinde görev verilmeyen, askerlikle ilişkisi olmayan ve kendisine Milli Savunmayla ilgili diğer konularda hiçbir görev verilmemiş olan 15-65 yaşları arasındaki bina içindeki erkeklerden, erkekler yoksa veya yetmiyorsa kadınlardan seçilir. Hastabakıcılık için kadınlar tercih edilir. Aynı çatı altındaki aynı cümle kapısından işleyen aynı apartman dairelerine de bir bina işlemi yapılır. Mesken olarak kullanılan büyük binaların zemin veya bodrum katlarındaki işyerleri de, meskenlerden ayrı olarak, kendi aralarında gerekli korunma tedbirlerini alırlar. Bina korunma amirleri, sivil savunma işlerinde, bulundukları binanın sorumlu amirleridir. Bu bakımdan talimat ve isteklerinin binadakiler tarafından yerine getirilmesi mecburidir. Tüm faaliyetler bina sakinleriyle işbirliği içinde korunma amirinin koordinesinde yerine getirilir. Bina korunma amirleri; barışta, seferberlik ve savaş halinde sivil savunma ile ilgili tedbirler ve faaliyetlerin düzenlenmesinde gerektikçe mahalli sivil savunma teşkilatıyla işbirliği yaparlar. Ve bina korunma personelinin çalışmalarını gözetim altında bulundururlar. Varsa yardımcıları da bütün işlerde bina korunma amirlerine yardım eder.

a. Bina Korunma Personelinin Görevleri


1) Bina Korunma Amirinin Görevleri :

Barışta

    -Bina içinde ve çevresinde sivil savunma tedbirlerini alır, malzemesini temin eder ve bina korunma personelini seçer, görevlerini bildirir.
    -Sivil savunma faaliyetlerini ve yayınlarından yararlanmak suretiyle görevlerinde yetişmelerini sağlar.
    -Binada oturan her aile tarafından alınacak tedbirleri kendilerine anlatır.

Seferberlik ve savaş halinde

    -Barıştaki tedbirleri bir kez daha gözden geçirerek olağanüstü hal durumuna göre hazır bulundurur.
    -Korunma personeline ve binada oturanlara, olağanüstü hal dolayısıyla ve gerekirse bir alarm sırasında alacakları tedbirleri ve yapacaklarını tekrar hatırlatır.
    -Alarm sırasında, binadaki bütün insanların alarmı duymalarını ve sığınak yerine gitmelerini ve sığınağa gitmeden önce bina içinde alınacak tedbirlerin yerine getirilmesini temin etmeye çalışırlar.
    -Tehlike geçti haberinde, korunma personeli ile birlikte binayı ve çevresini gözden geçirerek, mevzii bir tehlike bulunmadığını da anladıktan sonra sığınaktakileri çıkarır.
    -Yangın söndürme, basit kurtarma ve ilk yardımı gerektiren olaylara, ilgili korunma personeli ile müdahalede bulunur.
    -Gerektiğinde işbirliği ve yardımlaşmayı sağlar.

2) Bina İtfaiyecilerinin Görevleri:

    Bina içinde ve civarında yangına karşı korunma bakımından gereken tedbirleri alırlar ve gerekli malzemeleri sağlarlar. Yangın söndürme usullerini öğrenirler.
Seferberlik veya savaş halinde

    -Alınacak tedbirleri gözden geçirerek tamamlarlar. Yangın söndürme malzemesini işe hazır halde bulundururlar.
    -İkaz ve alarm sırasında, elektrik, doğalgaz ve havagazı, suyun ana anahtarlarının kapatılmasını, sigorta şalterlerinin kapatılmasını, yanan soba ve ocaklardan mümkün olanların söndürülmesini veya kapaklarının iyice kapatılmasını, kapı ve pencerelerin varsa panjurların kapatılmasını, perdelerin çekilmesini sağlarlar. -Tehlike geçti haberinde; binayı, çatısını ve civarını gözden geçirerek, görülecek yangın başlangıçlarını söndürmeye çalışırlar.

3) Bina Hastabakıcılarının Görevleri :
Barışta

    -Alınması gerekli ilk yardım ilaç ve malzemelerinin tedarik ve saklama işlerini düzenlerler. Nasıl kullanılacaklarını, yapılacak ilk yardım usullerini öğrenirler.

Seferberlik veya savaş halinde

    -İlaç ve malzemelerde noksanlar varsa tamamlarlar ve işe hazır halde bulundururlar.
    -Alarm sırasında, bulunduğu bina veya daire içinde alınacak tedbirlerin tamamlanmasına yardım eder, ilk yardım malzemelerini yanına alarak sığınma yerine giderler.
    -Tehlike geçti haberinde, gerek sığınakta ve gerek çıktıktan sonra yaralananlar veya hastalananlar olmuşsa, bunlara ilk yardım yaparlar. Ağır yaralılara ilk yardım yapıldıktan sonra, mahalli sivil savunma servislerinden gelecek görevlilere haber verirler.

4) Bina Kurtarıcılarının Görevleri :
Barışta

Binada bulunması gerekli kurtarma ve onarma malzemelerini temin eder ve kurtarma usullerini öğrenirler.
Seferberlik ve savaş halinde

    -Malzemeleri alarak sığınma yerinde bulunurlar.
    -Alarm sırasında, sığınak yerlerine giderler. Sığınakta alarm sırasında alınacak eksik tedbirler varsa sığınak amiri ile birlikte bu tedbirleri alırlar.
    -Tehlike geçti haberinde, binayı ve çevresini gözden geçirmek, hafif yıkıntıların kaldırılmasına ve altlarında kalanların kurtarılmasına çalışırlar. Elektrik, su, doğalgaz ve havagazı gibi tesislerde basit bozuklukları onarırlar.

b. Sığınak Amirlerinin Görevleri

    Barışta
    -Binadakiler için uygun bir sığınak yeri ayrılması, burada yapılması gereken tedbirleri alır ve gerekli malzemeleri sağlarlar.

    Seferberlik ve savaş halinde
    -Sığınak yerinin ve malzemesinin hizmete hazır bulundurulmasını sağlarlar.
    -Alarm sıralarında, binadakilerin sığınağa gidişlerini, sığınaktaki hareket tarzlarını düzenler ve morallerinin bozulmamasına yardım ederler. Yetkili makamlardan radyo ile verilecek haberleri izleyerek sığınaktakilere bilgi verirler.
    -Tehlike geçti haberinde, mevzii bir tehlike olmadığını da anladıktan sonra sığınaktakileri dışarı çıkarır ve sığınağı tekrar kullanmaya hazır hale getirirler. Bina korunma personeli bu hizmetleri barıştan itibaren bu konuyla ilgili yayınlardan yararlanarak, mahalli sivil savunma teşkilleriyle de işbirliği yaparak yerine getirirler.

3. HALK TARAFINDAN ALINACAK DİĞER TEDBİRLER

a. Yangınlara Karşı Önleyici ve Söndürücü Tedbirler


    Bir savaş sırasında yoğun olarak yangınlar çıkacaktır. Çıkabilecek yangınlar başlangıçta önlenemezse çok çabuk büyüyerek bütün bir semte veya şehre yayılabilir. Bunun için savaş halinde yangınları önleyici ve söndürücü bütün tedbirlerin bilinmesi ve şimdiden alınması zorunludur.

b. Yiyecek ve İçecek Maddelerinin Korunma ve Yedeklenmesi


    Yiyecek maddelerinin, özellikle radyoaktif serpinti, gaz ve mikrop gibi zararlı maddelerin etkilerine karşı korunmaları gereklidir. Bu korunmada esas; radyoaktif tozların ve diğer zararlıların yiyecek ve içecek maddelerine bulaşmaması, dolayısıyla vücudumuza girmemesi için yiyecek ve içecek maddelerinin mümkün olduğu kadar kapalı kaplar ve yerlerde saklanmasıdır.

c. Gizleme-Karartma


    Savaş halinde düşman uçaklarının hedeflerini bulmalarını ve bulundukları yerleri tanımalarını güçleştirmek için hükümetçe gerekli görüldüğünde bütün yurtta veya belirli bölgelerde ışıkların söndürülmesi ve karartılması tedbirleri uygulanacaktır. Bunun için şehirlerde çok zorunlu görülen bazı ışıklar çeşitli usullerle maskelenir. Diğer bütün dış ışıklar tamamen söndürülür. Binalarda zorunlu ışık yakılacak yerlerin pencereleri ile dışarı ışık sızacak yerleri koyu mavi ve siyah perdeler veya halı, kilim, battaniye gibi sık dokulu ve kalın örtülerle kapatılır. Üzerleri cam ya da şeffaf maddelerde örtülü damlar, teraslar, su kenarlarındaki bina yüzleri koyu mavi boya veya kirli yağ sürülerek maskelenir. Her türlü taşıt araçlarının ön farları, arka lambaları koyu mavi kılıf, boya ve diğer usullerle maskelenmek suretiyle gerekli tedbirler alınır.

d. Sığınaklar


Nükleer ve klasik silahlarla zehirli gaz ve mikrop gibi maddelerin tesirlerine karşı canlı ve cansızları korumak amacıyla kullanılmak üzere inşa edilen emin yerlere "Sığınak" denir.

SEFERBERLİK VEYA SAVAŞ HALİNDE SİVİL SAVUNMA YÖNÜNDEN HALKIN ÖNCEDEN ALACAĞI TEDBİRLER VE YAPACAĞI İŞLER DUYURUSU


Bir seferberlik halinde halkın alacağı birçok önlem vardır. Böyle bir durum meydana geldiğinde resmi kanallardan, televizyon ve radyodan halka bilgiler verileceğinden radyo ve televizyon yayınlarını izleyiniz. Sivil Savunma ve diğer emniyet görevlilerinin emirlerine uyunuz. Söylentilere ve diğer haberlere inanmayınız. Sükunetle ve endişesiz bir şekilde işyerlerinize devam ederken aşağıdaki tedbirleri de alınız.

1. Bulunduğunuz binada evvelce hazırlanmış bir sığınak yeri yoksa;

a) Klasik ve Nükleer bir saldırı halinde bodrum veya zemin katında dışarıya bakan penceresi en az, tavanı ve duvarı en sağlam bir yer sığınak olarak,


b) Kimyasal gaz tehlikesi durumunda ise binaların iç kısmında mümkünse üst katlarda penceresi az ve korunmaya elverişli bir yer sığınma yeri olarak , hazırlanmalıdır.

    Bu gibi yerler, Sivil Savunma Müdürlüklerinden temin edilebilecek bilgi ve broşürlere göre hazırlanabilir.
Yiyecek, içecek, aydınlatma, ilkyardım, kurtarma vb. madde ve malzeme sığınak ve sığınma yerinde önceden hazır bulundurulmalıdır.

2. Binanın çatısında veya etrafında odun, kömür, kağıt, kuru ot, kırpıntı,eski eşya gibi yanıcı madde varsa bunlar binadan uzaklaştırılıp, yangın tehlikesi olmayacak yerlere kaldırılmalıdır. Bulunduğunuz binada, binanın çatısında veya etrafındaki gaz, benzin gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bina ve evin uzağında emniyetli bir yerde muhafaza edilmelidir.


3. Evlerinizde bir ila iki günlük yedek yiyecek (mümkünse konserve şeklinde) içecek maddeleri ve bunları alabilecek kapalı kaplar bulundurulmalıdır.

4. Işıkların söndürülmesi ve karartılması için radyo-televizyon ve diğer yayın araçları ile ani bir emir verileceğini dikkate alarak dışarıda hiçbir ışık yakmamak, içerideki zaruri yerlerde yanacak ışıkların dışarıdan ve bilhassa havadan gözükmemesini sağlamak amacıyla açık yerler ve pencerelerin kapatılması için koyu renk perde, örtü, araç farlarının maskelenmesi için koyu mavi boya, kağıt, plastik v.b. malzemeler önceden temin edilerek hazır bulundurulmalıdır.

5. Böyle zamanlarda, çarşı ve sokaklarda, oyun ve eğlence yerlerinde fazla gezilmemeli, kalabalık gruplar oluşturulmamalıdır.

6. Bir hava saldırısı ihtimali görülürse şehirdeki sirenlerle devamlı üç dakika süre ile düz siren sesi verilmek suretiyle size (İKAZ) haberi duyurulacaktır. Bu işareti duyunca; bina içindeki doğal gaz, havagazı, elektrik ve su ana anahtarları kapatılmalı, yanan soba, ocak gibi şeyler söndürülmeli, kapı ve pencereler örtülmeli, perdeleri çekilmeli, ilkyardım çantası (ilkyardım çantası yoksa gazlı bez, steril pansuman, hazır pansuman, flaster, lüzumlu ilaç gibi ilkyardım malzemesi) pilli veya transistörlü radyo, el feneri, gemici feneri, gazocağı, mevsime göre palto, manto, pardösü ve diğer giyecek gibi eşyalarla tabak, bardak, çatal, kaşık, içme ve kullanma için gerekli su ve diğer ihtiyaçlar sığınakta hazır bulundurulmalıdır. Bu hazırlıklar 15 gün sığınakta kalacağınız varsayılarak yapılmalıdır. Dışarıda bulunuyorsanız, ikaz haberini duyunca en kısa zamanda sığınabileceğiniz bir sığınak veya sağlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaşılmalıdır. Şayet mümkünse ev veya işyerinize gitmelisiniz.

7. Bir düşman saldırısı halinde, şehirdeki sirenlerle üç dakika yükselip alçalan dalgalı seslerle ALARM verilecektir. Bu işareti duyunca; yukarıda sayılan ikaz sırasında alınacak tedbirlerden eksik kalanlar tamamlanmalı, eksik olan malzeme varsa onları da yanınıza alarak hemen sığınak yerine gitmelisiniz.Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sükunetle burada kalacağınızı unutmamalısınız.

8. Radyoaktif serpinti tehlikesi başlamak üzere ise, kesik kesik siren sesi ile duyurulacaktır. Bu işarette hemen yukarıda olduğu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sığınma yerlerine gidilmesi gerekmektedir. Sizi radyoaktif serpintiden uzaklaştırmak gerektiği taktirde, yapılacak ikazlara hazırlıklı bulununuz.

9. Saldırının kimyasal silahlarla yapılması halinde ikaz, radyoaktif serpintide olduğu gibi kesik kesik siren sesi ile ve Radyo-TV den verilecektir.

    Bu işareti duyunca;

a) Önceden hazırlanan sığınak veya sığınma yerine gidiniz.

b) Şayet önceden hazırlanmış sığınak veya sığınma yeriniz yoksa, bulunduğunuz konut veya işyerinin iç kısımlarında penceresi az ve korunmaya elverişli bir bölümü belirleyerek içeriye gaz sızmasını önlemek için kapı ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralıklarını bant, macun veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatarak sığınma yeri haline getiriniz.

c) Ağız ve burnunuzu arasına ıslak pamuk konulmuş bezle maskeleyiniz.

d) İlkyardım malzemeleri, depolanmış su ve temiz bezleri alarak sığınma yerinde tehlike geçti haberine dek bekleyiniz.

    Dışarıda bulunuyorsanız;

    En yakın kapalı yere girmelisiniz, yalnız kapalı yere girmeden önce, elbiselerinize gaz bulaşmış olabileceğinden elbiselerinizi yıkamalı veya değiştirmeli, mümkünse naylon torbaya koymalısınız. Cildinizi de bol suyla yıkamalısınız. Su yoksa; temiz bir bezle bulaşan yeri sürtmeden emdirilerek temizleyiniz.

    Kimyasal gaza maruz kalmış kişide nefes alma zorluğu, baş dönmesi, kusma, kızarıklık ve gözlerde yanma, şişme görüldüğünde; yine bol su ile bu bölgeleri yıkanmalıdır. Kişi sıcak tutulmalı, fazla hareket ettirilmemelidir. Mümkünse en yakın tedavi merkezine ulaştırmaya çalışınız.

    Kirlenmiş ve kullanılması zaruri olan araç ve gereçlerinizi deterjanlı su veya çamaşır suyu ile temizleyerek gerekiyorsa kullanabilirsiniz.

10. Sığınaklarda ve sığınma yerlerinde radyonuzu açmak suretiyle verilecek bilgi ve talimatlar dinlenilerek yapılan uyarılara titizlikle riayet edilmelidir.

11. Habersiz ani bir taarruz da olabilir:


a. Uçak gürültüleri ve patlama sesleri klasik silahlarla yapılan bir taarruzun  belirtisidir. Böyle bir durumda;Bina içerisinde iseniz evinizde bir sığınağınız varsa sığınağa veya bodrum  katına inmeli, şayet sığınak ve bodrum katınız yoksa ve patlamalarda çok yakınınızda olmakta ise duvar dibine paralel olarak yatmalısınız. Varsa sağlam masa, sıra, tezgah, karyola gibi sizi koruyabilecek eşya veya yerlerin altına girip, başınızı kollarınızla korumalısınız.

b. Herhangi bir ikaz haberi verilmeden göz kamaştırıcı kuvvetli bir ışık, yakıcı bir  sıcaklık, çok şiddetli ve sarsıcı bir patlama sesinin duyulması bir nükleer taarruz  belirtisidir. Böyle bir durumda: 

1) Bina içerisinde iseniz hemen ve mümkünse patlama sesinin geldiğ taraftaki duvar dibine paralel olarak yatmalısınız. Varsa sağlam masa, sıra, tezgah, karyola gibi şeylerin altına girip, yüzünüzü kollarınızla kapatmalısınız, diğer açık yerlerinizi mümkünse örtünüz, yıkma dalgası geçtikten sonra varsa daha  emniyetli bir yere sığınmalı ve tehlike geçti işaretine kadar beklemelisiniz.

2) Dışarıda açık bir yerde bulunuyorsanız hemen yere veya varsa yanınızdaki sağlam bir duvar dibi, çukur veya menfez gibi bir yere yüzükoyun yatarak, ensenizi yakanızla kapatmalısınız. Yıkma dalgası geçtikten sonra varsa yakındaki kapalı bir yere giriniz. Tehlike geçti işaretine kadar beklemelisiniz.

3) Taşıt aracında iseniz dışarı çıkıp yere yatmalı ve mümkün olduğu kadar  saklanmalısınız. Yüzünüzü ve açık yerlerinizi örtmelisiniz.

4) Radyasyon tehlikesi bir kaç gün devam edebilir. Bu müddet zarfında sizlerin  sığınakta kalması, hayvanlarınızın ahırlarda bulunması gerekecektir. Onun için kendinizin ve hayvanlarınızın bir haftalık yiyecek ve içeceğini tedarik ederek kapalı kaplarda muhafaza ediniz.

5) Seferberlik veya savaş halinde hükümet, şehirlerimizde ışıkların karartılmasını isteyebilir. Bu isteğe karşı şimdiden içerde yanan ışıklarınızın dışarıya sızmaması için pencereleri örtecek siyah perde, koyu renk mukavva, karton, battaniye, kilim gibi malzemeyi tedarik etmeniz lazımdır. Şehrimizde karartmanın ihmal edilmesinin o civarda bulunan büyük şehirlerimizin de düşman tarafından bulunmasına sebep olacağını hatırdan çıkarmayınız.

12. Tehlike geçti işareti, radyo, hoparlör, megafon gibi yayınlarla duyurulacaktır. Bu haberi duyunca sığındığınız yerden çıkarak normal yerlerinize dönünüz, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım ediniz.

13. Yukarıda belirtilen tedbirleri alırken Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce barıştan itibaren hazırlanıp Sivil Savunma Müdürlük veya Memurluklarında bulundurulan Sivil Savunma Afiş ve Broşürleri buralardan temin edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri öğrenebilirsiniz.

Unutmayınız! Bunlar bir düşman taarruzundan en az zararla çıkmanızı sağlayacak son derece hayati tedbir ve faaliyetlerdir.

YANGIINDAN KORUNMA

Yangından Korunma
A. Yanmanın Tanımı:

Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve
oksijenin (hava) bir arada olması gerekir.

B. Yangın Çeşitleri:


A Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir.


B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer.Soğutma (sis halinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kurur kimyevi toz) ile söndürülebilir.

C Sınıfı Yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır.Kuru kimyevi toz, halon, 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.

D Sınıfı Yangınlar: Yanabilen hafif metallerin ve alaşımların (Mağnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılırlar. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınları ayrı bir sınıf içinde değerlendirmeyip C sınıfı yangınlarıniçerisinde inceleyebiliriz. Elektrik akımı kesilerek müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanılmalıdır.
C.Yangının Nedenleri:

1. KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI


Nedenlerin başında yangına karşı önlemlerin alınmaması gelmektedir. Yangın elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri (evlerde kullanılan tüp gazları) patlayıcı-parlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Özellikle büyük yerleşim alanlarında, konut ve iş yerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektriğin ve LPG tüplerinin yanlış kullanımına dayanmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılmaması da yangını yaratan diğer bir neden olmaktadır. Bununla birlikte kaloriferlerde ve soba ile ısıtma yöntemlerinde, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemlerin alınması halinde yangın afetinde büyük bir azalma olacaktır.

2. BİLGİSİZLİK


Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek yangının önemli nedenlerindendir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve oluşan bir yangının söndürülmesini bilmek eğitim ve bilgilenmeden geçer. Bu nedenle yangını önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğrenmek gerekir.

3. İHMAL


Yangın nusunda bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğumuz LPG tüp (evlerde kullanılan tüp gaz), ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulmuş ütü gibi ihmaller büyük yangınlara yol açabilir.

4. KAZALAR


İstem dışı oluşan olaylardan bazıları da (kalorifer kazanının patlaması, elektrik kontağı gibi) yangına neden olmaktadır. Ancak kendiliğinden gelişen bütün olaylar, başlangıçta yeterli önlemlerin alınması sonucu olabildiği gibi bilgisizliğin de rol oynadığını görebiliyoruz. Temelde bunlar olmaksızın kazaların yol açtığı yangınlar da olmaktadır.

5. SABOTAJ


Yangına karşı gerekli önlemler alındığı halde; bazı insanlar çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak kişi ve topluma ait bina ve tesisleri yakarak can ve mal kaybına neden olabilir.

6. SIÇRAMA


Kontrol atına alınmış veya alınmamış bir yangın ihmal veya bilgisizlik sonucu sıçrayarak, yayılarak veyahut parlayıp patlayarak daha büyük boyutlara ulaşması mümkündür. Bu nedenle bu tür olaylara karşı dikkatli olmamız gerekmektedir.

7. DOĞA OLAYLARI


Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi yada yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucunda yangın çıkabilir. Korunma önlemlerinin alınmaması
D.Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler

I- Soğutarak Söndürme


Su ile soğutma :Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılanıdır. Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su yangın yerine kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lans ları ile de gönderilebilir.

Yanıcı maddeyi dağıtma : Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağından uygulanmaz.

Kuvvetli üfleme :Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda üfleme yangına daha fazla oksijen sağlayacağından yangının büyümesine olur. nedenle tür söndürmeler kulalnılmaz.

II- Havayı kesme


Örtme : Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.
Boğma: Yangının oksijenle temasınn kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
Yanıcı maddenin ortadan kalkması : Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.

E. Söndürücü Maddeler:


Su : Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.

Kum : Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır. Kullanma anında kumun yanıcı maddeyi tamamen örtmesi sağlanmalıdır.

Karbondioksit gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır. Genellikle çelik tüplerde basınç altında sıvı halde tutulur. Bu gazla açık alanlarda ve hava akımının olduğu yerlerde yangının söndürülmesi oldukça zordur. Kuru kimyevi toz: Yangın söndürmede kullanılan etkin maddelerden birisi de kuru kimyasal tozdur. Kimyasal tozların, cinslerine göre A.B.C. sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir. Aşırı sıcaklıktan (tahta, kumaş, araba lastiği gibi maddelerde) oluşan yangınlar, sıvıların (benzin ve türevleri) tutuşmasından çıkan yangınları ve yanıcı gazların (havagazı-doğalgaz vb.) basınç altında çıkmasından oluşan yangınların söndürülmesinde kullanılmaktadır. Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.

F. Yangın Önlemleri:Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır.

I. Yapısal bakımdan yangından korunma:

Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemelerinin kullanılması, Yangının yayılmasını önlemek amacıyla , yangın bölümleri oluşturma, Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleme,Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı saçimi, Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yollarının sağlanması, Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılması, Her an çalışabilecek durumda faal yangı söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

II. Organizasyon bakımından yangından korunma:

İyi bir bina idaresi, Gerekli yasakların konulması,Sabit tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi,Yangınla savaş tatbikatnın yapılması,Acil ışıklandırma sisteminin kurulması,Gereksiz yangın yükünün kaldırılması,Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması, Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması.

H. EV VE İŞ YERLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER


Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir.Bacalar devamlı temizlenmelidir,Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,Yanıcı maddeler evinizin veya iş yerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır,Soba, kalörifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir,Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır,Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır, Kaynak ve kesms işlemlerinde çok dikkatli olunmakıdır,Elektrik donanımına ehiyetsiz kişiler el sürmemelidir,LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırılmalıdır, Yangına karşı korunmak ucuzdur.Evinizde ve iş yerinizde yangına karş önlemler almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımalrı yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.

I. YANGIN KAPINIZI ÇALARSA


1. Telaşlanmayınız,


2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,

3. İtfaiyeye telefon ediniz,


4. Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,


5. Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,

6. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,

7. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız,

8. Yangının yayılmasını önleemek için kapı ve pencereleri kapatınız,

9. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,

10. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

Depremden Korunma Tedbirleri

 Depremden Korunma Tedbirleri
TANIMI

    Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Depremlerin büyüklüklerine göre yer yüzeyinde verdiği hasar çok yüksek oranda can ve mal kaybına yol açmakta, sosyal hayatı ve ülkenin ekonomik durumunu felç etmektedir. Depremin olacağını önceden tespit eden cihazlar veya yöntemler henüz bulunamamıştır. Bu nedenle, depremle içi içe yaşayan ülkeler depremin yaratacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak zorundadır. Ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da %95'inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Bu da bize, ülkemizde bu konu ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürekli ve etkili olarak yapılması gerektiğini ifade etmektedir.

B. DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER

1) Yerleşim bölgelerini titizlikle belirlemeliyiz. Kaygan ve ovalık bölgeleri iskana açmamalıyız. Evimizi gevşek toprağa sahip meyilli yerlere yapmamalıyız.

2) Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı yapmalıyız. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun, sağlam olarak)

3) İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.

4) Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.

5) Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.

6) Mevcut binaların dayanıklılıklarını arttırmalıyız.

7) Sigorta sistemine dahil olmalıyız.

8) Ev satın alırken yukarıda belirtilen konuları göz önünde bulundurmalıyız.

9) Bu önlemlerin yanı sıra, günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde aşağıda sayılan önlemleri almalıyız:

    - Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerin kayarak düşmesini önlemek için plastik tutucu malzeme kullanmalıyız.

    - Soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere tespit etmeliyiz. - Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara tespit etmeliyiz.

    - Duvar bölmeleri ve panoları zikzak düzende yerleştirip, yere tespit etmeliyiz.

    - Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde tespit etmeliyiz.

    - Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli ve kırılmayacak bir şekilde depolamalıyız. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler koymalıyız.

    - Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirmeliyiz.

    - Binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırmalı, bu yolları işaretlemeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme koymamalıyız.

    - Bir deprem planı hazırlayıp, bu plana göre nasıl davranmamız gerektiğinin tatbikatını zaman zaman yapmalıyız.

    - Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya işyerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazını mutlaka bulundurmalı ve periyodik bakımlarını da yaptırmalıyız. - Asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asmalıyız.

    - Gerekli İlk yardım malzemesi, yedek pil ve pilli radyo, el feneri, temizlik malzemeleri, sinyal düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda ve bisküvi gibi malzemeleri bir çanta içerisinde her an hazır bir şekilde bulundurmalıyız.

    - Aile bireyleri ile topluca deprem sırasında nasıl korunacağımız hususunda sohbet ve alıştırmalar yapmalıyız.

    - Aile bireylerimiz ile iletişimi nasıl sağlayacağımızı ve eve ulaşamayacağımız durumlar için alternatif buluşma yerlerini planlamalıyız.

    - Depremin gece meydana gelebileceğini düşünerek, yatağımızı pencerenin önünden ve eşyaların dökülebileceği yerlerden uzak yerleştirmeliyiz.

C. DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

I. Bina İçerisinde

1- Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız. Varsa sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya uzanmalıyız. Başımızı iki elimizin arasında alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalıyız. Sarsıntı geçene dek beklemeliyiz.

2- Tekerlekli sandalyede isek tekerlekleri kilitleyerek başımızı ve boynumuzu korumaya almalıyız.

3- Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazları kapatmalıyız. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşmalıyız. Birinci maddede belirtildiği şekilde kendimizi korumalıyız.

4- Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmalıyız. Soba ve ısıtıcıları söndürmeliyiz. Diğer
güvenlik önlemlerini almalıyız ve daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanımıza alarak derhal binayı daha önce tespit ettiğimiz yoldan terk edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.

5- Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlerden, kolonlardan ve pencerelerden uzaklaşmalıyız.

6- Okulda isek sınıfta kalarak sağlamsa sıra altlarına ya da sıra yanına birinci maddede belirtildiği şekilde başımızı korumalıyız.

7- Kesinlikle asansör kullanmamalıyız. Asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansörü terk etmeliyiz.

II. Bina Dışında

1- Enerji hatlarından, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız.

2- Deniz kıyısından uzaklaşmalıyız.

3- Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmamalıyız. Böyle bir ortamda isek en seri şekilde güvenli bir ortama geçmeliyiz.

4- Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız.

5- Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmalıyız.

III. Araç Kullanırken

1- Bulunduğumuz yer güvenli ise durmalı ve araç içinde kalmalıyız. Araç karayolunda seyir halinde ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durmalıyız. Kontak anahtarını yerinde bırakıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklemeliyiz. Ancak sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gitmeliyiz.

2- Normal trafikten, ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmalıyız.3- Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerde değilse; aracı durdurmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak aracı terk etmeli ve açık alanlara gitmeliyiz.

IV. Metroda veya Diğer Toplu Taşıma Araçlarında

1- Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inmemeliyiz. Elektriğe kapılabilir veya diğer bir tren çarpabilir.

2- Trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalıyız.

3- Metro veya tren personeli tarafından verilen talimatları izlemeliyiz.

D. DEPREMDEN SONRA ALINACAK ÖNLEMLER

1- Kesinlikle panik yapmamalıyız.

2- Sarsıntı kesilince önceden hazırladığımız afet çantası ile acil ihtiyaç duyulacak diğer malzemeleri (giysi, battaniye, su ve gıda gibi) yanımıza alarak derhal bulunduğumuz yeri önceden belirlediğimiz yollardan terk etmeli ve toplanma yerine gitmeliyiz.

3- Yıkılan binalarda yardıma ihtiyacı olanlara kurtarma, İlk yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarında yardımcı olmalıyız.

4- İkinci sarsıntı ihtimaline karşı tedbirli olmalıyız.

5- Telefon hatlarını meşgul etmemeliyiz.

6- Yollarda hasta ve yaralı nakli yapılacağı için trafiği engellememeliyiz.

7- Deprem hakkında söylenti ve dedikodulara inanmamalıyız.

8- Aile içinde birbirimizle dayanışma halinde olmalıyız. Özellikle çocukları olayın etkisinden uzaklaştırmalıyız.

9- Kurtarma ve sosyal yardımlar sırasında panik ve kargaşaya yol açmadan ilgili ve görevlilere yardımcı olmalıyız.

10- Bina zarar görmüş ise içeri girmek için en az bir saat beklemeliyiz. İlgililerin duyurusu doğrultusunda hareket etmeliyiz.

11- Deniz kenarı yerleşimlerinde, dev dalgaların oluşması olasılığına karşı deniz kenarından uzaklaşmalıyız.

12- Toplu iskan bölgelerindeki kurallara ve yöneticilerin talimatına mutlaka uymalı, kargaşa, dedikodu ve huzursuzluğa izin vermemeliyiz.

13- Özellikle iskan bölgelerinde halkın sağlığı için temizlik kurallarına uymalı ve uymayanları uyarmalıyız.

14- Başkalarının da ihtiyacı olabileceğini düşünerek ihtiyacımızdan fazla yardım malzemesi talebinde bulunmamalıyız.

E. OLASI BİR AFETE HAZIR MISINIZ?

 
Siz ve yaşadığınız çevre afete karşı hazırlıklı mı? Ailenizin fertleri afete hazırlıklı mı? Aileniz fertleriyle konuştunuz mu? (Bir afet sırasında nerede buluşacaksınız? Ne yapacaksınız?) 72 saat yetecek kadar yiyecek malzemeniz hazır mı? (Kapalı kaplar içerisinde veya konserve olarak) Afet çantanız var mı? (İçinde; el feneri, İlk yardım çantası, radyo, yedek pil vs.) Arabanızda bir afet çantası var mı? Siz ve aileniz son üç yılda İlk Yardım eğitimi gördünüz mü? Yaşadığınız evde veya bulunduğunuz apartmanın her katında duman dedektörü, yangın alarmı var mı?

1. Evinizde yangın söndürme cihazı var mı? Bu cihazları her fert kullanmasını biliyor mu?

2. Elektrik sigortaları otomatik mi?

3. Siz ve ailenizin tüm üyeleri su-elektrik-gaz vanalarının yerini ve nasıl kapatılacağını biliyor musunuz?

4. Sizin ve ailenizin önemli kayıtlarının kopyaları evin dışında yangına dayanıklı bir yerde saklanıyor mu?

5. Bir yangın olduğunda yapılacak işleri ailenizle konuşup tespit ederek tatbikat yaptınız mı?

6. Afet sonrasında yaşadığınız bölge dışında kalabileceğiniz bir mesken var mı?

7. Sizi afet durumunda arayacak yakınınız, dostunuz var mı? (Sizin varlığınızı, sağlığınızı tespit ya da kontrol edecek kişiler belirlendi mi?)

8. Okula giden çocuklarınızın okudukları okulun afet planı var mı? Varsa tatbikatı yapılmış mı? Çocuklar ne yapacaklarını biliyorlar mı?

9. Ev, araba ve işyeri ile kendinizi sigorta ettirdiniz mi?

F.YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ.

1. Paniklemeden durumunuzu kontrol ediniz.


2. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız.

3. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.

4. Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutunuz.

5. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalaorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiylr varlığınızı duyurmaya çalışınız.

6. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollu kullanınız.

7. Unutmayınız ki; Erzincan depreminde Nurcan hemşire 9 gün, Senirkent sel ve heyalanında Gülsüm Nine 2 gün, Dinar'da 9 kişi 36-48 saat, Adana depreminde Sercan GÜVERCİN ve Hatice Öğretmen 2 gün sonra, Marmara depreminde pek çok kişi 3 üncü, 4 üncü günlerde hatta 5 inci günde, son Düzce depreminde Şaziye BULUT 41 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartılabilmiştir.

SEYİRCİ DEĞİL KATILIMCI OLALIM !!

KENDİMİZE-AİLEMİZE-KOMŞUMUZA YARDIM EDELİM !!

BAŞLANGIÇ YANGINLARINI SÖNDÜRELİM !!